Täiendkoolituse õppekava - Creativity Catcher

IMG_20151211_110303 (1)Visuaalne lihtsustamine

Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

090 Isikuareng

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

Sõltub tellijast, üldiselt 8ak. Kohu õpe toimub koolituse jooksul. Iseseisvat tööd kodus üldiselt ei lisandu.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad ja kellel teema vast huvi on. Vanus 16- ……

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

 

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi visuaalsest lihtustamisest ning juhendada neid seda igapäevaselt oma töös rakendama.

 

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:

Õppe sisu:

Visuaalne lihtsustamine hõlmab nii sügavama kuulamise lihvimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui ka juhendamisvõtete praktiseerimist. See võimaldab juhtida ja esitleda mitmekülgseid protsesse, mis loovad ülevaadet, ühist keelt ja eesmärgistatust.

 

Koolitusel saab leida vastused küsimustele:

Koolitus lõpeb konkreetse isikliku töö plaaniga, kus ja kuidas õpitut rakendada.

Koolituse peamised teemad:

Õppemeetodid:

Kasutatakse täiskasvanute koolitamiseks sobivaid aktiivõppe meetodeid, sh  grupi arutelusid, eneseanalüüsi ülesandeid jpm. Koolitus on tempokas ja intentsiivne, kõiki osalejaid kaasav.  Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis sisaldavad soovitusi õpitu rakendamiseks koolituse järgselt ning  soovitusi täiendava kirjanduse osas.

Õppematerjalide loend:

Koolitusel loodavad materjalid jäävad peale koolituse lõppu koolitatavale.

LISA SAAB LEIDA: www.creativitycatcher.com

 

Kasutatavad raamatud:

 

Lõpetamise tingimused, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid ning  väljastatav dokument:

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine (vähemalt 80%). Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kui kohapeal on valminud suur visuaal.
Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õpiväljundite saavutamine on hinnatud ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.