Täiendkoolitus - Creativity Catcher

Alates 2016 aasta sügisest on Creativity Catcher OÜ täiendkoolituse pakkuja. Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156817.

IMG_20160206_124451 (1)Üldkorraldus

Enamik kursuseid kestab 8 ak tundi, aga on ka lühemaid ja pikemaid koolitusi. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekeskkond

Õpperuumid valitakse tellija ja koolitaja koostöös. Õpperuumid peavad olema sobivad täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajalikud vahendid (pabertahvel, internet, lauad-toolid) ja muud vajalikud abivahendid

Koolitustele registreerumine, vastuvõtt ja tasumine

Enamiku koolituste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud konkreetse koolituse kirjelduses.

Kursustele saab registreeruda kodulehel täites konkreetse koolituse registreerumisvormi.

Tellimuskoolituse puhul saab oma soovi edastada eposti kati@kating.ee kaudu. Koos koolitusele registreerimise või koolituse tellimuse kinnitusega saadame ka arve. Arve tuleb nii eraisikule kui juriidilisele isikule. Koolituse eest tasumise tähtaeg on reeglina kolm päeva enne kursuse algust. Arve saab maksta pangaülekandega. Selgitusse palume märkida arve numbri.

Üldjuhul soodustusi ei tehta, kui ei ole just märgitud teisiti või tehtud eraldi kokkuleppeid.

Koolitusel osaleja või koolituse tellija garanteerib endale koha, kui tasu laekub ettenähtud kuupäevaks.

Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise korral palume sellest meid viivitamatult teavitada. Koolitusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, tasu ei tagastata. Sellisel juhul on aga võimalus oma tasu kanda üle järgmisele sarnasele koolitusele.

Koolituse lõpetamine

Koolituse läbijale väljastatakse soovi korral tunnistus. Tunnistus väljastatakse ka koolituse puhul, mille maht on väiksem kui 6 tundi.

Tunnistusi väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi säilitame 3 aastat.

Muudatused koolituse toimumises

Koolituse  ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Tasu tagastatakse või soovi korral kantakse üle mõnele järgmisele koolitusele.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Creativity Catcher OÜ juhatuse poole. Vaide vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on Creativity Catcher OÜ majandustegevusteate registreerimisnumber 156817.

 

13268367_1052051191527884_5031250051561255064_oKoolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kati Orav on graafilise visualiseerimise, kaasava juhtimise ja lugudega töö praktik ning koolitaja.
7 aastane koolitaja kogemus, kõrgharidus noorsootöös, täiendõpped erialaselt nii Eestis kui välismaal. Viimased 2 aastat olnud üks graafilise lihtsustamise edendaja nii Eestis kui väljaspool, on töötanud erinevate suuruste ning olemustega gruppide ning organisatsioonidega. Osaleb erialaselt ka Erasmus+ koostööprojektides. Loe lisa.

Kvaliteedi tagamise alused

Creativity Catcher OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, teistest täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ja täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest ning Creativity Catcher OÜ õppekorralduse alustest.

Koolituse kvaliteedi tagamine

Koolitused koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele. Koolituse kavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

  1. Koolituse nimetus;
  2. õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97;
  3. koolituse kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö maht;
  4. koolituse sisu;
  5. õpiväljundid;
  6. koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
  7. õppekeskkonna kirjeldus;
  8. koolituse alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  9. lõpetamise tingimused;
  10. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;

Koolitaja kvaliteedi tagamine

Koolitajal on kõrgharidus. Tal on töökogemus õpetataval erialal ning koolitamise kogemus. Koolitaja töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Toimub koostöös tellijaga või leitakse riuumid arvestades Creativity Catcher OÜ õppekorralduse aluseid.

Täienduskoolitusele tagasiside kogumine

Koolituse kestel kogub koolitaja õppijatelt kirjaliku tagasiside, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses. Tagasiside sisaldab küsimusi õppe sisu, koolitaja ning koolituse korralduse kohta.

IMG_20151211_110303 (1)Creativity Catcher OÜ põhialused

Tegevuse põhialused:

Peamised tegevusvaldkonnad:

Koolitus- ja nõustamisvaldkonnad:

Vaata Visuaalse lihtsustamise õppekava.